Websites

OZON

Serdara Jola Piletića bb (Nova zgrada Miljanića), 81400 Nikšić, Crna Gora

Ekološki ,,OZON“ je osnovan 16. septembra 2006. godine, na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, donošenjem osnivačkog akta i Statuta Udruženja.
Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, a na osnovu člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 13. Zakona o nevladinim organizacijama, Ekološki poktet ,,OZON“ , upisan je u Registar nevladinih udruženja dana 08.12.2006. godine, pod rednim brojem 3756.

Misija Ekološkog pokreta ,,OZON“ je doprinos povećanju učešća javnosti u donošenju odluka, kroz stalnu edukaciju o važnosti očuvane životne sredine i poštovanju principa održivog razvoja i podrška svim inicijativama čiji je cilj suštinsko unapređenje ukupnog stanja životne sredine.

Vizija Ekološkog pokreta ,,OZON“ je Crna Gora ekološka država sa razvijenom građanskom sviješću i bazirana na principima održivog razvoja, u kojoj će Ekološki pokret ,,OZON“ biti jedna od vodećih organizacija civilnog društva u oblasti svog djelovanja.