Mina

🍉 lúc yên tĩnh thì như bại liệt🌨️
🌨🌟 lúc hoạt bát thì như động kinh 🍄