Ngân Miêu

Yêu ít thôi miễn là dài lâu.......
Hứa ít thôi miễn là làm được.......