Websites

Christian Calero Salmoral

Nací un 24 de Abril de 1992 en Sant Boi, Cataluña, España. A día de hoy he pasado toda mi vida en Castelldefels.

Mi padre falleció unos meses antes de mi nacimiento por lo que fui criado por mi madre y mi abuela hasta que esta última falleció. Los otros miembros de mi familia están muertos o no tengo relación con ellos.

Estudié la educación primaria en el colegio Lluís Vives aunque ahora se encuentra ubicado en otra zona de la ciudad. Hice la secundaria en un instituto llamado Sert y una formación profesional en otro llamado Mediterranea.

Aparte de la secundaria poseo un título de técnico en comercio, community manager y diseño y fabricación digital pese a que nunca he sido lo que se dice un estudiante modélico (Lo contrario, más bien). Hablo castellano, catalán e inglés.

He publicado cuatro libros hasta la fecha y algunas traducciones de los mismos: El coleccionista de bolsas, Claudia Retaliate, Ejecutar como administrador y Las dos esposas. Me gustaría vivir de mis palabras pero ese es un objetivo que aún no he podido cumplir. Me niego a llamarlo sueño, pues si un sueño se cumple deja de serlo.

Me gusta malgastar mi tiempo libre en todo clase de arte: Libros (ya sea leyéndolos o escribiéndolos), música, dibujo (pese a lo mal que se me da), videojuegos, tebeos, películas... También me encantan el baloncesto y la política.

Soy escritor para que otras personas puedan divertirse tanto leyendo mis historias como yo al escribirlas.

---------------------------------------------------------------------------------

Vaig néixer un 24 d'abril de 1992 a Sant Boi, Catalunya, Espanya. He passat tota la meva vida a Castelldefels.

El meu pare va morir uns mesos abans del meu naixement, així que em van criar la meva mare i la meva àvia fins que l'última va morir. Els altres membres de la meva família estan morts o no hi tinc contacte.

Vaig fer l'educació primària en el col·legi Lluís Vives tot i que ara és troba en una altra zona de la ciutat. Vaig fer la secundària en un institut anomenat Sert i una formació professional en un altre anomenant Mediterrània.

A més de la secundària tinc un títol de tècnic en Comerç, Community Manager i Disseny i fabricació digital encara que mai he sigut el que es diu un estudiant modèlic. Tot el contrari, si de cas. Parlo castellà, català i anglès.

He publicat quatre llibres fins ara i algunes traduccions: El col·leccionista de bosses, Claudia Retaliate, Executar com a administrador i Les dues esposes. M'agradaria viure de les meves paraules però aquest és un objectiu que encara no he pogut complir. Em refuso a anomar-ho somni, perquè si un somni és compleix deixa de ser-ho.

M'agrada malgastar el meu temps lliure en tot tipus d'art: Llibres (Ja sigui llegint-los o escrivint-los), música, dibuix (Tot i que se'm d'ona de pena), videojocs, còmics, pel·lícules... També m'encanten el bàsquet i la política.

Sóc escriptor perquè altres persones es puguin divertir tant llegint les meves històries com jo escrivint-les.

----------------------------------------------------------------------------------------

I was born in 24 April 1992, in Sant Boi, Catalonia, Spain. I have lived all mi life at Castelldefels.

My father died some months before I was born, so I was raised by my mom and grandma until the latter died. The other members of my family are dead or I don’t know them.

I studied… Oh oh. I don’t know what grades are those in USA. Well, I studied at different places until finishing secondary.

I have titles in Commerce, Community Manager and Design and Digital Fabrication, despite never being a model student. Quite the contrary, actually. I speak Spanish, Catalan and English.

I’ve published four books until now and some translations: The bag collector, Claudia Retaliate, Execute as an administrator and The two wives.

I would like to make a living from my words but that’s an objective I have yet to accomplish. I refuse to call it dream, because if a dream comes true it stops being a dream.

I like to waste my free time at any kind of art: Books – Either reading o writing them, music, drawing (Despite how bad I’m at that), video games, comics, movies… I also love basket and politics.

I’m a writer because I want other people to have as much fun reading my novels as I myself have writing them.