Zu Caysa

(...) ipsissimus, altivo, misantropo, melancólico, bon gourmet