Gian Luca Diamanti

Terni, Umbria

Giornalista, vagabondo