Linh Châu

heart, mind and soul

Mỗi suy nghĩ có thể chỉ là thời điểm.