lubricantx

Bangkok , Thailand

ประเภทของน้ำมันเครื่อง มีกี่ประเภท ?
ในปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะขับรถเบนซินหรือดีเซล การเลือกประเภทของน้ำมันเครื่อง
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกๆเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเป็นปัญหาที่กระทบต่อเครื่องยนต์ของท่าน ในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องก็มีผลต่อการใช้งานและเครื่องยนต์เช่นกัน ประเภทของน้ำมันเครื่องแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.น้ำมันเครื่องธรรมดา (Synthetic)
2.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic)
3.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Fully Synthetic) เป็นต้น