Micah Gonzales (micahriezl)

Philippines

Siya ay buong-pusong taga-sunod ni Kristo na nangyaring isang guro at psychometrician. Siya ay kabahaging tagahubog upang magkaroon ng isang malusog at nangangalagang komunidad para sa pagkatuto at pag-unlad ng bawat bata.

Find Me Online

Contact Me