mollyconner3

"کار درست تعمیر ما یک تیم حرفه ای هستیم و اینجا هستیم تا به شما ودستگاه های صوتی تصویری شما کمک کنیم .
این روز ها تعمیر یک دستگاه خیلی به صرفه تر از خرید یک دستگاه نو است و هدف ما حل مشکل شما به بهترین شکل ممکن است." تعمیر تلویزیون در اصفهان