Tuệ Nghiên

Tình thâm bất thọ, huệ cực tất thương.