osamamedina2

رابین مدیکال از تامین کنندگان بزرگ تجهیزات زیبایی و پزشکی است که در حوزه واردات این گروه از تجهیزات فعالیت داشته و سوابق درخشانی را در این حوزه کسب نموده است. تجهیزات پزشکی رابین مدیکال