Websites

oshimiha

فروشگاه اُشیم تحولی بزرگ در بازار شیمی است. سایت اشیم، با هدف تامین و توزیع کلیه نیازهای مواد شیمیایی صنعتی، آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات شیمیایی راه اندازی گردیده است. مواد شیمیایی مورد نیاز خود را از اوشیم بخواهید. تجربه چند ده ساله در زمینه تولید و واردات مواد شیمیایی پشوانه اعتماد شما به مجموعه اوشیم است