pharaoh66

Autistic. Aspergers, Anhedonia, Dysthymia, Alexithymia. Depression, Anxiety. Diabetic. Fibromyalgia. Loves to travel, fascinated by Snakes.