Salmonlee

Mơ mộng, bi quan, dở người,... và không gì cả